Mobil demokrácia:
empirikus kutatások Magyarországon
2000-2005

Sükösd Miklós, egyetemi docens
Közép-Európai Egyetem
Politikatudományi Tanszék

Előadás
az ELSŐ MAGYAR MOBIL KÖZIGAZGATÁSI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN,
Budapesti Corvinus Egyetem, Államigazgatási Kar
2005. október 24.

Az előadás áttekinti a hazánkban folytatott empirikus társadalomtudományi kutatásokat a mobil kommunikációs hálózatok demokratikus politikai felhasználásáról. A mobil demokrácia kifejezés azokra a felhasználási területekre utal, ahol az állampolgárok, civil szervezetek, pártok és állami szervezetek politikai kommunikációs funkcióra használják a mobil eszközöket. E terület tehát elkülönül a mobil közigazgatás szolgáltatási funkcióitól. A mobil kommunikációs eszközök politikai felhasználásáról folytatott eddigi kutatások három kitüntetett területet elemeztek.

 1. A mobilkommunikáció kampányeszközként való felhasználása az országgyűlési és önkormányzati választási kampányban

  Az eddigi kutatások a Nyílt Társadalom Archívum által létrehozott elektronikus archívum anyagára építettek, amely a 2002-es választási kampány SMS és e-mail üzeneteit gyűjtötte össze. Az empirikus feltárás nyomán a Közép-Európai Egyetem kutatói elvégezték a kampány-SMS-ek politikai kommunikációs és műfajelemzését (mozgósítás, humor és propaganda/PR üzenetek). Az elméleti keretet a politikai marketing, ezen belül a vírusmarketing koncepciójának értelmezése és a politikai vírusmarketing fogalmának kidolgozása jelentette. További elméleti keretként szembeállítottuk egyfelől a pártok professzionális kampányszakértői által készített, a központi kampányba tervezett üzeneteket, másfelől az aktivisták és a pártszimpatizánsok által spontánul írt üzeneteket. Azt vizsgáltuk, milyen kihívást, "kontrollválságot" jelenthet az alulról felfelé szerveződő, tömeges üzenetírás a kampánystábok számára. Elkészült az SMS-kampányanyagok nyelvészeti elemzése is.

  Az SMS-kampánykutatás hátteréhez tartozik az SMS-tartalomszolgáltatás és az SMS üzleti marketingben való felhasználásának elemzése. A Nyílt Társadalom Archívum ismét munkacsoportot szervezett a 2006-os választási kampányban születő SMS-ek és e-mailek (valamint esetlegesen az MMS-ek és digitális csatolt file-ok, animációk, hangfile-ok) gyűjtésére. Az adatgyűjtés koncepciójának kialakításába bekapcsolódtak a Közép-Európai Egyetem kutatói is.

  A kutatás másik iránya feltárta a mobilkommunikáció szerepét az önkormányzati választási kampányban. E részterületen elsősorban a polgármester-jelöltek és budapesti kerületi, városi és községi önkormányzati képviselőjelöltek mobilhasználati szokásait tárta fel egy fókuszcsoportos módszertannal készített kutatás, amelyet ez eDemokrácia Műhely végzett.

 2. A mobilkommunikáció a polgármesterek és települési önkormányzatok mindennapi életében

  A budapesti kerületekben, közepes méretű városokban és kistelepüléseken az eDemokrácia Műhely keretében 2001-ben, strukturált interjúkkal végzett empirikus vizsgálat feltárta a polgármesterek és önkormányzati képviselők hivatásukkal összefüggő mobilhasználatának sajátosságait. A kuatatás kitért a választók és választottak közötti mobilkommunikáció nyitottságának/zártságának kérdésére a helyi szinten, a pénzügyi kérdésekre (a készülékvásárlás és számlafizetés sajátosságaira), valamint arra, hogy a mobilkommunikáció technológiai értelemben mennyiben része az önkormányzat infokommunikációs rendszerének.

 3. A jogi szabályozás irányai

  A mobilkommunikáció politikai felhasználásának területén a közelmúltban kezdődött meg az elektronikus adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos jogi aspektusok tudományos igényű vizsgálata. Az adatvédelem kérdéskörének jelentőséget ad, hogy az politikai marketingben használt SMS- és e-mail spamet a jelenlegi helyzetnél pontosabban, specifikusabban szükséges szabályozni. Az információszabadság területén 2005-ben az Országgyűlés elfogadta az elektronikus információszabadsággal foglalkozó törvényt. Ez új lehetőségeket ad az információhoz való demokratikus hozzáférés, az elektronikus információszabadság mobil alkalmazásai számára az állami szektor intézményeiben, ám e lehetőségek feltárása még a kezdeti időszakban van.

Felhasznált irodalom:

Budai Balázs Benjámin és Sükösd Miklós: M-kormányzat, M-demokrácia: mobilkommunikáció a közigazgatásban, a politikában és a nonprofit szektorban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005.

Dányi Endre és Sükösd Miklós: "Who is in Control? Viral Politics and Control Crisis in Mobile Election Campaigns" In: Nyíri Kristóf (szerk.) Mobile Democracy: Essays on Society, Self and Politcs. Vienna: Passagen Verlag, 2003, 285-315.o.

Husz Dóra és Sükösd Miklós: "Mobil és internetes kommunikáció a 2002-es önkormányzati választási kampányban" In: Kurtán Sándor, Sándor Péter és Vass László (szerk.) Magyarország politikai évkönyve. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2003, 1433-1447. o.

Sükösd Miklós és Dányi Endre: "M-politika akcióban. SMS és e-mail a 2002-es magyarországi választási kampányban" In: Nyíri Kristóf (szerk.) Mobilközösség, mobilmegismerés. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2002. 273-293. o.

Sükösd Miklós és L. László János: "Az m-kormányzat (h)őskorszaka. Hogyan használják a mobilt a magyarországi önkormányzatok, és ki fizeti a számlát?" In: Nyíri Kristóf (szerk.) A 21. századi kommunikáció új útjai. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001. 111-143. o.

Sükösd Miklós és Erdős Ildikó: "Mobil tartalomszolgáltatás: üzleti marketing, hírszolgáltatás, non-profit közösségépítés" Médiakutató, Vol. 5, No. 2 (2004 nyár), pp. 13-30.

Sükösd Miklós: Mobil demokrácia. A Médiakutató folyóirat tematikus összeállítása, Vol. 5, No. 2. 2004 nyár.

Sükösd Miklós: "Mobildemokrácia és elektronikus információszabadság" In: Majtényi László et al. (szerk.) Az elektronikus információszabadság. Budapest: Eötvös Károly Intézet, 2005, 355-367. o.